Formu İndir

SAGRA GRUP GIDA ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 

BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmış olup, aynı kanun kapsamında veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak elden kimlik teyitli veya noter vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir. Başvurunun Yapılacağı Adres: İçerenköy Mah. Ertaç Sok. No:2/7 Ataşehir/İstanbul veya …………………………………………üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri: 

  • İsim: 
  • Soyisim: 
  • T.C Kimlik No: 
  • Telefon No:
  •  E-posta: Adres:

B. Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

  Müşteri  İş Ortağı  Çalışan  İş Başvurusunda Bulunan  Hissedar  Diğer (____________________) 

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  Elden teslim almak istiyorum. 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimizin ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Şirketimizin, KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu formda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURUCU TARİH, AD VE SOYAD, İMZA